Algemene Voorwaarden Gebruiksovereenkomst Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V.

Deze Algemene Voorwaarden geven informatie behorende bij de gebruiksovereenkomst voor tijdelijk wonen, zoals in gebruik door Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V.

A.      Definities 

De Partijen;

Hieronder worden verstaan:

a.    De Gebruiksgever: vennootschap die eigenaar is of namens deze gevolmachtigd of op last vertegenwoordiger is met betrekking tot het tijdelijk leegstaande pand en toebehoren, in afwachting van verdere ontwikkelingen, zoals verkoop, verhuur, renovatie, sloop, bestemmingsplanwijziging of enig andere ontwikkeling, het pand of een gedeelte daarvan voor (on)bepaalde tijd om niet in gebruik geeft, tot wederopzegging door haarzelf of de Gebruiksnemer;

b.    De Gebruiksnemer: natuurlijk meerderjarig persoon die, in afwachting van verdere ontwikkelingen, een tijdelijke leegstaand pand om niet in gebruik mag nemen, voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging door hemzelf of Gebruiksgever, om daarin tijdelijk verblijf te houden.

Het PAND;

Onroerend goed of een gedeelte daarvan en toebehoren dat tijdelijk leeg staat en waarin tijdelijk kan worden gehouden.

De Gebruiksovereenkomst;

Overeenkomst die wordt gesloten tussen de partijen en waarmee de allesomvattende afspraken omtrent het tijdelijk wonen worden vastgelegd.

De Gebruiker;

Gebruiksnemer.

Goede huisvader;

Hiermee wordt het juridische principe bedoeld, dat ervan uitgaat dat iemand zich redelijkerwijs als een verantwoord en goed gebruiker gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

EVM;

Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V.

B.      Algemene Voorwaarden

1.       Niet-exclusief gebruik; inschrijving GBA en bestemming               

1.1.  Jij bent je als Gebruiker ervan bewust dat je geen recht hebt op het exclusieve gebruik van het PAND of de (woon)ruimte(s) daarin.

1.2.  Gebruiksgever en/of eigenaar hebben de sleutels van het PAND. Deze worden tijdens de regelmatig terugkerende pandcontroles gebruikt om toegang te verschaffen tot het PAND en specifieke (woon)ruimte(s). De eigenaar maakt onder meer gebruik van de sleutels in verband met bezichtigingen door potentiële kopers, het doen van onderhoudswerken, het oplossen van technische problemen.

1.3.  Als er een voornemen van verkoop, verhuur of het doen uitvoeren van werkzaamheden is, kan EVM het PAND en de (woon)ruimte(s) bezichtigen en daar eventueel werken uit (laten) voeren. Daarnaast zal EVM het PAND en de (woon)ruimte(s) regelmatig controleren, hetgeen jij als Gebruiker zult gedogen.

1.4.  Je zult je als Gebruiker direct na het aangaan van deze Gebruiksovereenkomst laten inschrijven in het bevolkingsregister op het op deze Gebruiksovereenkomst vermelde adres van het PAND en het bewijs daarvan binnen zeven werkdagen aan EVM per email sturen (info@eendrachtbeheer.nl).

1.5.  Jij verklaart je akkoord dat je het PAND en de (woon)ruimte(s) zolang de Gebruiksovereen-komst duurt daadwerkelijk, behoorlijk en door jezelf als zodanig gebruikt en tot en met de laatste dag van de Gebruiksovereenkomst het PAND bewoont. Je dient hierbij bestaande beperkte rechten en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen in acht te nemen.

1.6.  Ieder ander gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiksgever, is niet toegestaan.

1.7.  Je verklaart je akkoord dat je te allen tijde zult afzien van het aantekenen van bezwaar tegen bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzigingen en/of bouwaanvragen die betrekking hebben op het in gebruik gegeven pand. Je erkent in dat geval geen belanghebbende te zullen zijn.

2.       De kosten, de nutsvoorzieningen en wijzigingen van prijzen

2.1.  De door jou te betalen gebruiksvergoeding strekt expliciet ter dekking van door EVM in verband met het door haar uit te voeren beheer c.q. gebruik van het object gemaakte en te maken (bedrijfs)kosten teneinde het PAND beschikbaar te krijgen en bewoonbaar te houden, welke kosten om die reden integraal door Gebruiksnemer dienen te worden gedragen.

2.2.  De in artikel 2.1 genoemde kosten betreffend onder meer maar niet uitsluitend kosten die samenhangen met de controlewerkzaamheden, het voeren van administratie, incasso, 24-uur bereikbaarheidsdienst, acquisitie, communicatie en onderhoud van de website(s). Deze en overige kosten worden ex art. 7A:1785 BW gedragen door de Gebruiksnemer.

2.3.  De gebruiksvergoeding kan nimmer aan huur in de zin van de artikelen 7:201 e.v. BW worden gelijkgesteld, daar partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het maandelijks door Gebruiksnemer te betalen bedrag een kostenvergoeding is. Om die reden zijn partijen eveneens uitdrukkelijk overeengekomen dat een beroep op huurbescherming dan wel enige andere huurrechtelijke bepalingen uit het BW – gelet op de evidente bedoeling van partijen bij aanvang van de onderhavige Gebruiksovereenkomst – in strijd wordt geacht met de redelijkheid en billijkheid en de goede trouw.

2.4.  De kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en water met inbegrip van de meterhuur en de kosten voor aansluiting (gebruik nutsvoorzieningen) zijn voor rekening van Gebruiksnemer, tenzij EVM anders met Gebruiksnemer overeenkomt.

2.5.  De belastingen en heffingen op onroerende zaken die betrekking hebben op het gebruik van het PAND zijn voor rekening van Gebruiksnemer, tenzij EVM anders met Gebruiksnemer overeenkomt.

2.6.  Indien van verzegelde verwarmingssystemen (incl. thermostaten), elektriciteitssystemen of andere nutsvoorzieningen de zegels zijn verbroken, behoudt Gebruiksgever de mogelijkheid de extra kosten met betrekking tot gas, water en elektriciteit door te belasten aan de Gebruiksnemer.

2.7.  Al het klein en dagelijks onderhoud is voor rekening van Gebruiksnemer. Gebruiksgever kan niet verplicht worden tot het plegen van onderhoud of het verrichten van reparaties. Zie hoofdstuk Onderhoudsvoorwaarden.

2.8.  EVM behoudt zich het recht voor de gebruiksvergoeding te wijzigen.

2.9.  De gebruiksvergoeding kan op elk moment aan het begin van een kalendermaand worden aangepast, zolang de Gebruiksnemer minstens 4 weken voor deze prijsaanpassing ervan in kennis is gesteld én dat op de ingangsdatum van deze wijziging de looptijd van deze Gebruiksovereenkomst tenminste drie maanden is. Als er sprake is van wettelijke prijsverhogingen (zoals bijvoorbeeld van BTW, rechten, heffingen, enz.) zal EVM deze prijsverhoging direct aan Gebruiksnemer doorberekenen.

3.       Staat van oplevering bij aanvang, het gebruik, het onderhoud en het uitchecken

3.1.   Gebruiksnemer verklaart dat hij het PAND en de inventaris in gebruik neemt, zoals dit is vastgelegd op de gemaakte (digitale) foto’s bij de aanvang van het beheer van het PAND.

3.2.   Eventuele niet zichtbare en/of niet geconstateerde gebreken zal Gebruiksnemer direct na constatering bij ingebruikname per email aan de Gebruiksgever melden (info@eendrachtbeheer.nl).

3.3.   Gebruiksgever staat er niet voor in dat er geen gebreken zijn aan of in het PAND en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele (zichtbare of onzichtbare) gebreken, ook niet als die gebreken het beoogde gebruik van het PAND of de daarin aangebrachte voorzieningen, geheel of gedeeltelijk verhinderen.

3.4.   Gebruiksgever kan als dat nodig is een bindende aanwijzing doen met betrekking tot de verdeling of het gebruik van het PAND en/of de (woon)ruimte(s). Als dit noodzakelijk is vanwege veiligheid, gezondheid of leefbaarheid kan Gebruiksgever Gebruiksnemer verplichten binnen het PAND een andere ruimte te betrekken ofwel bepaalde ruimte(s) ongebruikt te laten.

3.5.   EVM kan aan Gebruiksnemer de voorwaarde stellen dat deze zal zorgen dat de ramen worden voorzien van representatieve gordijnen/raamdecoratie. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde kan opzegging van Gebruiksovereenkomst het gevolg zijn.

3.6.   Indien een zodanig gebrek schade mocht veroorzaken aan Gebruiksnemer en/of zijn zaken, dan zal deze schade voor de rekening van de Gebruiksnemer zelf zijn. Als een zodanig gebrek schade mocht veroorzaken aan personen en/of zaken die zich namens Gebruiksnemer of met goedvinden van Gebruiksnemer in of nabij het PAND bevinden, zal Gebruiksnemer zorgen dat Gebruiksgever niet aansprakelijk wordt gesteld.

3.7.   In het PAND kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij een eventuele beschadiging en/of de verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen (Bouwbesluit 2012). De Gebruiksnemer verklaart dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee Gebruiksgever van iedere aansprakelijkheid. Boren, zagen, hakken in muren of ondervloeren zonder overleg is voor eigen risico van Gebruiksnemer.

3.8.   Gebruiksgever is niet aansprakelijk voor gevolgen van een eventuele besmetting, ontstaan door in het waterleidingsysteem van het object mogelijk aanwezige legionella- en/of andere bacteriën.

3.9.   Gebruiksnemer verklaart het PAND en de (woon)ruimte(s) als een goed huisvader te gebruiken en te onderhouden.

3.10.Zonder schriftelijke toestemming van Gebruiksgever is het de Gebruiksnemer niet toegestaan intern te verhuizen naar een andere (woon)ruimte in het pand;

3.11.Als Gebruiksnemer sleutels van het PAND en/of de (woon)ruimte(s) verliest of deze niet meer functioneren, komen de vervangingskosten voor zijn rekening. Als Gebruiksnemer met schriftelijke toestemming van EVM een nieuw slot plaatst, zal hij ervoor zorgen dat EVM binnen vijf werkdagen een kopiesleutel heeft ontvangen.

3.12.Gebruiksnemer dient het PAND en (woon)ruimte(s) tijdens de duur van de overeenkomst zelf conform de bestemming te gebruiken en (blijvend) voorzien van voldoende inrichting en inventaris (tenminste bed, stoel, tafel en persoonlijke verzorging spullen).

3.13.Gebruiksnemer zal zorgdragen voor het schoon en netjes houden van het PAND en de (woon)ruimte(s). Hierin zijn ook begrepen de algemene ruimtes, de entree, binnenplaats en/of tuin.

3.14.Gebruiksnemer is verantwoordelijk voor afvoer en verwijdering van afval.

3.15.Gebruiksnemer zal te allen tijde vluchtwegen vrijhouden.

3.16.Bij het uitchecken van een pand dient het PAND, de (woon)ruimte(s) en de berging/bij- gebouwen geheel leeg van inventaris te worden opgeleverd. Onder inventaris valt ook: vloeren (tapijt, laminaat e.d.) en gordijnen. Dit betekent dus dat de in gebruik gegeven (woon)ruimte(s) leeg en bezemschoon moeten worden opgeleverd. Gebruiksnemer is niet alleen verantwoordelijk voor correcte oplevering van door hem gebruikte (woon)ruimte(s), maar ook voor correcte oplevering van het gehele in gebruik verstrekte PAND.

3.17.In het geval van verlijmde en verspijkerde (onder)vloeren moeten deze te allen tijde blijven liggen (tenzij Gebruiksnemer deze zelf heeft aangebracht). Let op dat nieuwe vloeren niet mogen worden verlijmd op bestaande vloeren.

3.18.Gaskachels mogen niet worden verwijderd, tenzij dit door EVM anders wordt gecommuniceerd. Indien de Gebruiksnemer zelf gaskachels heeft geplaatst, moeten deze worden verwijderd door een vakbekwaam persoon.

3.19.Bij een volledige en juiste uitcheck zal Gebruiksgever de door Gebruiksnemer betaalde waarborgsom binnen 4 weken, na eindoplevering of datum van de sleuteloverdracht, terugstorten op de bankrekening van de Gebruiksnemer.

3.20.EVM behoudt zich het recht voor bij niet-nakoming van het bovenstaande de Gebruiksovereenkomst per direct te beëindigen, dan wel andere passende maatregelen te nemen en de eventuele kosten op de Gebruiksnemer te verhalen.

4.       Duur Gebruiksovereenkomst; opzegging

4.1.  Gebruiksnemer is zich bewust van de bijzondere en tijdelijke aard van deze Gebruiksovereen-komst. Hij realiseert zich dat uit de aard der zaak geen zekerheid kan worden verschaft over de duur van een af te sluiten Gebruiksovereenkomst. De Gebruiksovereenkomst is voor een in tijd weliswaar onbekende, maar in ieder geval beperkte tijdsduur en zal van rechtswege na opzegging eindigen.

4.2.  De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan steeds door één van beide partijen per email aan info@eendrachtbeheer.nl worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

4.3.  Uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn dient Gebruiksnemer het PAND te hebben verlaten. Alsdan zullen eveneens de (woon)ruimte(s) met inventaris volledig zijn ontruimd. Door Gebruiksnemer wordt leeg en bezemschoon opgeleverd en de sleutels worden ingeleverd bij Gebruiksgever.

4.4.  Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat een beroep op huurbescherming dan wel enige andere huurrechtelijke bepalingen uit het BW in strijd wordt geacht met de redelijkheid en billijkheid en de goede trouw;

5.       De veiligheid en de leefbaarheid

5.1.   Gebruiksnemer zal onregelmatigheden in, op of nabij het PAND onmiddellijk aan EVM melden.

5.2.   Het houden van huisdieren is niet toegestaan, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van EVM is verkregen. Deze toestemming kan met onmiddellijke ingang worden ingetrokken in het geval van overlast, dit ter vrije beoordeling van EVM.

5.3.   Vuilnis, rommel en groot vuil mag niet worden opgeslagen in of rondom het PAND. Dit dient te allen tijde volgens de lokaal geldende voorschriften te worden afgevoerd.

5.4.   Gebruiksnemer is eraan gehouden zelf het PAND te gebruiken met inachtneming van alle voorschriften en bepalingen zoals voorgeschreven door de lokale en andere overheden.

5.5.   Gebruiksnemer mag geen veranderingen van tijdelijke of blijvende aard in, op of aan het PAND doorvoeren en ook geen reparatiewerkzaamheden aan het PAND verrichten, tenzij schriftelijke toestemming van EVM is verkregen.

5.6.   Gebruiksnemer is verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in het PAND, in het bijzonder in het geval van storm, sneeuw en vorst.

5.7.   In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de elektrische voorzieningen en -apparatuur in het PAND, waaronder in ieder geval de meterkast(en) en het brandalarm.

5.8.   Het is niet toegestaan campingbranders en dergelijke in het PAND te gebruiken.

5.9.   In verband met brandveiligheid dienen buitendeuren en tussendeuren van het PAND altijd dicht en/of afgesloten te zijn. Alle gangen, hallen en overige algemene ruimtes dienen leeg en vrij van obstakels te zijn.

5.10.Grote technische problemen (zoals lekkages, glasschade, verwarmingsstoringen tijdens vorst, overstromingen, enz.) moet je direct melden bij EVM. Als dit na kantooruren gebeurt, dan is het nummer: 06-39106045. Overdag maakt Gebruiksnemer gebruik van de betreffende Whatsapp Groep.

5.11.EVM behoudt zich het recht voor bij niet-nakoming van het bovenstaande de Gebruiksovereenkomst per direct te beëindigen, dan wel andere passende maatregelen te nemen en eventuele kosten op de Gebruiksnemer te verhalen.

6.       De overige verplichtingen van Gebruiksnemer

6.1.   Gebruiksnemer communiceert te allen tijde enkel met EVM en neemt géén contact op met eigenaar. Ook in noodgevallen en overige situaties neemt Gebruiksnemer contact op met EVM via de betreffende Whatsapp groep, per email info@eendrachtbeheer.nl of per telefoon op nummer: 06-39106045. 

6.2.   Als er tijdens controles of andere omstandigheden onregelmatigheden worden geconstateerd met een negatief effect op het PAND, medebewoners en/of derden in de buurt van het PAND, dan moet dit direct en op eigen kosten door Gebruiksnemer worden opgelost. Wordt hiermee in gebreke gebleven, dan zal EVM Gebruiksnemer voor iedere verzonden aanmaning een boete € 15,00 in rekening brengen. EVM behoudt zich het recht voor na meerdere waarschuwingen de Gebruiksovereenkomst op te zeggen.

6.3.   Er mag geen bedrijf worden gevestigd in het PAND.

6.4.   In het geval dat de nutsvoorzieningen niet voor rekening van Gebruiksnemer zijn geldt, dat als Gebruisnemer overmatig stroom verbruikt ten opzichte van het gangbare voor het PAND, deze meerkosten volledig aan hem zullen worden doorbelast.

6.5.   Gebruiksnemer mag het PAND niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen, afstaan, verhuren, in gebruik of medegebruik geven, of op welke andere wijze dan ook te laten benutten.

6.6.   Uiteraard heeft Gebruiksnemer het recht een bezoeker te ontvangen en deze te laten overnachten. Indien dit echter langer dan twee weken duurt, dien Gebruiksnemer dit te melden aan EVM.

6.7.   Gebruiksnemer zal er direct voor zorgen dat er tenminste in de (woon)ruimte(s) aanwezig is een bed, een tafel, een stoel en normale zaken die voor normaal dagelijks gebruik en persoonlijke hygiëne nodig zijn.

6.8.   Ga je langer dan 3 dagen weg? Meld dit dan (info@eendrachtbeheer.nl) en ga je langer dan 7 dagen weg? Stuur dan een bericht tenminste 2 weken ervoor (info@eendrachtbeheer.nl). Verder is het leven zo af en toe een feest! Een feest met 10 personen? We wensen je veel plezier. Zijn het er meer? Dan heb je schriftelijke toestemming van ons nodig.

6.9.   Roken, soft en harddrugs zijn niet toegestaan (productie, distributie, verkoop, gebruik). Dit leidt direct tot opzegging van de Gebruiksovereenkomst en waar nodig het inschakelen van de relevante overheden. In overleg met EVM worden er rookplekken in het PAND aangewezen.

6.10.Gebruiksnemer mag geen wijziging aan of verandering in het pand aanbrengen zonder voor-afgaande schriftelijke toestemming.

6.11.Het is Gebruiksnemer niet toegestaan de door Gebruiksgever opgeplakte veiligheidsinfor-matie, raamplakkaten, huisregels, enz. te verwijderen;

6.12.In het geval de nutsvoorzieningen niet voor rekening van de Gebruiksnemer zijn, is deze akkoord met het doorsturen aan EVM van de op het adres van het PAND ontvangen brieven, aanmaningen, dwangbevelen, enz. met betrekking tot de gemeentelijke- of andere heffingen en belastingen, zodat boetes worden voorkomen.

6.13.Gebruiksnemer zal zorgdragen voor het onkruidvrij houden van voor- achter- en eventuele zij-tuin van het PAND, tenzij anders overeengekomen met EVM.

6.14.Gebruiksnemer mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVM geen erfafschei-dingen, schuren, getimmerten en andere opstallen plaatsen, wijzigen en/of verwijderen.

6.15.Als Gebruiksnemer als stelletje/vrienden is geplaatst en één van hen de beslissing neemt het gebruik te beëindigen, dan dient de achtergebleven Gebruiker zelf binnen een maand zorg te dragen voor een nieuwe bewoner. Mocht dit niet lukken dan zal EVM Gebruiker proberen te herplaatsen in een ander pand waar een ruimte vrij is/zal vrijkomen. Een woonplaats- en/of een doorplaatsgarantie kan EVM niet geven.

6.16.Het is niet toegestaan om minderjarigen in het PAND te laten wonen. Dit vanwege de korte wederzijdse opzegtermijn van 28 dagen. Als dat wel gebeurt, bijvoorbeeld door bevalling van Gebruiksnemer, dan heeft Gebruiksgever het recht de Gebruiksovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.17.Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V. behoudt zich het recht voor bij niet-nakoming van het bovenstaande de Gebruiksovereenkomst per direct te beëindigen, dan wel andere passende maatregelen te nemen en de eventuele kosten op de Gebruiker te verhalen.

7.       Aansprakelijkheid

7.1.   EVM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van Gebruiksnemer die voortkomt uit deze Gebruiksovereenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.

7.2.   Gebruiksnemer verklaart een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering te hebben afgesloten en zich ook voor overige zaken te hebben verzekerd tegen schade die uit deze Gebruiksovereenkomst zou kunnen voortvloeien.

7.3.   Gebruiksnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die in of aan het in gebruik verstrekte perceel is aangericht, ook indien deze schade is veroorzaakt door zijn bezoek of door één of meer medebewoners.

7.4.   Als Gebruiksnemer na het verstrijken van de opzegtermijn het PAND niet heeft verlaten en de ruimte(s) niet zijn ontruimd, is EVM gerechtigd die ontruiming te realiseren voor rekening van de Gebruiksnemer. De eventuele kosten van rechtsbijstand, verhuizing en opslag zijn dan voor rekening van Gebruiksnemer. EVM heeft het recht roerende zaken van Gebruiksnemer onder zich te houden totdat alle kosten volledig zijn voldaan.

7.5.   Als Gebruiksnemer inzake deze verplichtingen in verzuim is komen te verkeren, is EVM gerechtigd het PAND voor zijn rekening te laten schoonmaken en de eventuele gebreken aan of in het PAND te herstellen.

7.6.   Als Gebruiksnemer de Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan EVM zonder voorafgaande ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete vorderen van €500,00 per gebeurtenis onverminderd haar recht op nakoming en/of ontbinding en/of schadevergoeding.

7.7.   Aan de uit deze Gebruiksovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen dient binnen twee weken na het ontstaan van die verplichting door Gebruiksnemer te zijn voldaan, bij gebreke waarvan wettelijke rente in rekening zal worden gebracht alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het te vorderen bedrag.

7.8.   De maandelijkse vergoeding zal rond de 25ste van de lopende maand voor de maand die daarop volgt automatisch worden geïncasseerd. Als Gebruiksnemer een betalingsachterstand van twee maanden heeft ontstaan, zal EVM de Gebruiksovereenkomst opzeggen.

7.9.   Deze Gebruiksovereenkomst is niet overdraagbaar.

7.10.EVM behoudt zich het recht voor tot het uitvoeren van een kredietrisicotoets middels een ID-check en/of een Consumententoets.

8.       De werkwijze tijdens beheer en controles

8.1.  EVM dient te zorgen voor de instandhouding van veilige en gezonde leefomstandigheden in het PAND. Gebruiksnemer verklaart zich als Gebruiker akkoord met de werkwijze van EVM.

8.2.  De EVM-vastgoedinspecteur komt aangekondigd een periodieke controle uitvoeren. Dit wordt door middel van een zogenaamde “Bezoek Email” aangekondigd.

8.3.  De methode van toegang tot het pand door EVM is als volgt:

8.3.1. De EVM-controleur is te allen tijde herkenbaar aan zijn/haar EVM-bedrijfskleding en bedrijfspas;

8.3.2. Er wordt aangebeld c.q. geklopt om toegang tot het pand te krijgen;

8.3.3. Als er geen reactie komt, zal de controleur het pand betreden;

8.3.4. De controleur zal minstens tweemaal luid de bedrijfsnaam Eendracht Vastgoedbeheer roepen;

8.3.5.Vervolgens zal de controleur aan de hand van een checklist de pandcontrole uitvoeren en na afronding het PAND verlaten en afsluiten in dezelfde staat als het pand werd aangetroffen.

8.4.  De controle richt zich op het vaststellen of de algemene en bewoonde ruimtes aan het principe van schoon, heel en veilig kunnen voldoen. Afwijkingen worden aan de Gebruiksnemer en/of Eigenaar per email doorgegeven met het verzoek de afwijking binnen een bepaalde termijn op te lossen.

8.5.  EVM heeft een zero-tolerance beleid in het geval van fysieke en/of social media bedreigingen, racisme en discriminatie. Dit leidt tot direct opzegging van de overeenkomst en aangifte bij de politie.

8.6.  Als Gebruiksnemer verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan EVM deze Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd alle overige rechten die EVM op grond van deze Gebruiksovereenkomst en de wet kan doen gelden.

9.         De woonplaatskeuze en toepasselijk recht

9.1.   Voor alles wat de Gebruiksovereenkomst betreft kiest de Gebruiksnemer als woonplaats het PAND.

9.2.   Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen, betrekking hebbende op deze overeenkomst en/of het PAND zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.3.   EVM heeft het recht om wijzigingen of aanvullingen op de Gebruiksovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te maken. Gebruiksnemer wordt geacht na de schriftelijke melding van deze wijzigingen met de inhoud akkoord te gaan, tenzij hij binnen vijf dagen na dagtekening van de door EVM gedane melding schriftelijke bezwaar aantekent.

9.4.   In het geval van nietigheid dan wel vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

10.   Klein onderhoud voor rekening van Gebruiksnemer

Gebruiksnemer is verplicht zorg te dragen voor het behoud en onderhoud van het PAND (en de inventaris). Hier volgt een opsomming van het klein onderhoud en de reparaties die voor zijn rekening komen. Voor sommige panden is artikel 10 niet van toepassing. EVM zal dit nadrukkelijk bij aanvang van het wonen aangeven. 

10.1.Het wit schilderen van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en/of behangen van de binnenmuren. Ook de voorbereidende werkzaamheden waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren.

10.2.Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de (woon)ruimte(s), waaronder in elk geval loszittende:

10.2.1. Trapleuningen, deurknoppen en drempels;

10.2.2. Elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen.

10.3.Het vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van je (woon)ruimte(s), die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen jouw woonruimtegedeelte van het PAND bevinden, waaronder in elk geval:

10.3.1. Kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;

10.3.2. Deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;

10.3.3. Vloer- en plafondroosters;

10.3.4. Garnituur voor douche- en toiletruimte;

10.3.5. Garnituur voor de wc;

10.3.6. Elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen.

10.4.Het gangbaar houden, het regelmatig controleren van de beweegbaarheid en indien nodig het oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:

10.4.1. Scharnieren van deuren, luiken en ramen;

10.4.2. Sloten;

10.4.3. Kranen;

10.5.Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen en leidingen.

10.6.Het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het PAND en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten;

10.7.Het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels;

10.8.Het onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het PAND en daar deel van uitmakend, voor zover deze werkzaamheden onderhoud-technisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval:

10.8.1.    Het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;

10.8.2.    Het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;

10.8.3.    Het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters;

10.8.4.    Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk;

10.9.Het vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de gebruiksruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het PAND bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval:

10.9.1.    Onderdelen van de brievenbus;

10.9.2.    Onderdelen van de buitenlamp;

10.9.3.    Onderdelen van de carport;

10.10. Het bijhouden van tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken.

10.11. Het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van het binnen riool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het PAND op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering bereikbaar is;

10.12. Het schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voor zover deze voorziening en ruimte bereikbaar zijn;

10.13. Het opgeruimd en schoonhouden van het woonruimtegedeelte van HET PAND en van de gemeenschappelijke ruimten;

10.14. Het wassen en schoonhouden van de binnenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover deze bereikbaar zijn;

10.15. Het bestrijden van ongedierte en voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;

10.16. Het onderhoud en herstel van aanrechtbladen, keukenkastjes en afzuiginstallaties;

10.17. Het onderhoud en herstel van stortbakken;

10.18. Het gehele onderhoud, de reparaties en vernieuwingen die Gebruiksnemer zelf heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen;

10.19. Het gebruik van de aanwezige keukenapparaten en -machines is voor eigen rekening en risico.