Algemene voorwaarden Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V.

De besloten vennootschap Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75392666 en is gevestigd aan de P.J. Oudstraat 32, 1067 WN te Amsterdam.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. EVM: De Besloten vennootschap Eendracht Vastgoedbeheer & Management B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: EVM.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die EVM heeft aangesteld, projecten aan EVM heeft verleend voor Diensten die door EVM worden uitgevoerd, of waaraan EVM een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
4. Consument: de natuurlijke persoon niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. Gebruiker: het Bedrijf dat of de Consument die een overeenkomst aangaat met EVM om het door Opdrachtgever ter beschikking gegeven pand tijdelijk gebruikt op grond van leegstandsbeheer of antikraak.
7. Pand: de onroerende zaak met toebehoren, opstallen, erf, en/of andere locaties of terreinen dat door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
8. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door EVM.
9. Diensten: De diensten die EVM aanbiedt betreffen het beheer van het leegstaande pand van Opdrachtgever op basis van leegstandsbeheer of antikraak alsmede het verrichten van sociaal beheer en veiligheidsdiensten.
10. Apparatuur: alle zaken die aan Opdrachtgever uitgeleend worden op basis van een huurovereenkomst in het kader van de beveiliging van het pand zoals onder meer camera- of mobiele beveiligingssystemen.
11. SLA: de servicelevel agreement waarin nadere afspraken zijn neergelegd over frequentie en specifieke inhoud van de uit te voeren Diensten.
12. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en EVM, alsmede voorstellen van EVM voor Diensten die door EVM aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door EVM.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van EVM, elke Overeenkomst tussen EVM en Opdrachtgever en op elke dienst die door EVM wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EVM aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met EVM is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door EVM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. EVM is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 60 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft EVM het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor EVM gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van EVM zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Opdrachtgever dient een Aanbod c.q. Overeenkomst van EVM te ondertekenen en dit ondertekende exemplaar (ingescand of origineel) aan EVM te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail. Nadat de Overeenkomst door EVM is bevestigd, is de Overeenkomst tot stand gekomen.
2. EVM heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. EVM is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke overeenkomst die met EVM wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan EVM wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met EVM is verbonden.
6. Wijzigingen aan de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien deze door beide partijen zijn ondertekend.
7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9. Indien Opdrachtgever niet tevens de eigenaar is van het Pand, staat Opdrachtgever ervoor in dat zij bevoegd is om namens de eigenaar van het Pand een Overeenkomst met EVM aan te gaan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van EVM ten gevolge van het onbevoegd handelen van Opdrachtgever.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die EVM van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als EVM kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover EVM ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn tenminste één maand tenzij een langere opzegtermijn is overeengekomen.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan toe daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan EVM tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van EVM is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als EVM kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is EVM nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
7. Ook indien het Pand gebruikt wordt in strijd met enig bestemmingsplan of Opdrachtgever (verdacht wordt van) het verrichten van criminele activiteiten in het Pand, is EVM gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade geleden door Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft gehouden tot het betalen van de tot dan afgenomen diensten.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening
1. EVM zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. EVM staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan EVM de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door EVM aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. EVM heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de diensten is EVM niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor EVM, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. EVM is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt EVM Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is EVM aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door EVM of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft EVM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Indien EVM een strafbaar feit ontdekt in het pand van Opdrachtgever, wordt dat onmiddellijk, althans binnen 24 uur, aan Opdrachtgever gemeld. Opdrachtgever dient hieraan zelf opvolging te geven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart EVM voor alle aanspraken van derden ter zake het strafbare feit.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever jegens de Gebruiker
1. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst in het kader van leegstandsbeheer aangaat, stelt Opdrachtgever EVM in de gelegenheid om een of meerdere Gebruikers te werven die het Pand van Opdrachtgever zullen gebruiken. Hiertoe heeft EVM tenminste 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. In verband met het gebruik van het Pand door Gebruiker, dient EVM en de Gebruiker (al dan niet via EVM) tenminste 24 uur van tevoren in kennis te worden gesteld over eventuele bezichtigingen of tussentijdse inspecties van het Pand. Het is Opdrachtgever verboden om onaangekondigd langs te komen. Alle bezoeken en/of inspecties dienen tijdig en schriftelijk aan EVM gemeld te worden.
3. De oplevering van een Pand geschiedt te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Gebruiker. De Gebruiker heeft het recht om het Pand te bewonen tot de laatste dag van de opzegtermijn. Dientengevolge kan Oplevering nooit plaatsvinden op zaterdag of zondag of tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de dag van oplevering op een nationaal erkende feestdag valt, schuift de oplevering op totdat geen sprake meer is van een nationaal erkende feestdag.

Artikel 8 Calamiteitendienst, ontruimingsoefeningen en brandveiligheidsmaatregelen
1. In het kader van beveiliging van het Pand van Opdrachtgever, biedt EVM calamiteitendiensten aan, alsmede ontruimingsoefeningen en overige beveiligingsdiensten alsmede voorzieningen in het kader van brandveiligheid. Indien partijen overeenkomen deze Diensten worden geleverd, worden deze Diensten uitgevoerd met inachtneming van de eisen die gesteld worden aan particuliere beveiligingsorganisaties. Nimmer garandeert EVM het uitblijven van gebeurtenissen ondanks haar inspanningen.
2. EVM heeft het recht de beveiligingsdiensten uit te besteden aan derden, in welk geval de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing zijn.
3. Indien Opdrachtgever zelf zorg draagt voor beveiliging, dient Opdrachtgever EVM in te lichten over alle aspecten die voor EVM van belang zijn.
4. Afspraken over de inhoud en frequentie van de beveiligingsdiensten dienen expliciet vastgelegd te worden in een aparte Overeenkomst.

Artikel 9 Verhuur Apparatuur
1. EVM zal zoals overeengekomen beveiligingsapparatuur gedurende de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever verplicht zich de Apparatuur (het gehuurde) aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage nodig is, zal de hiervoor benodigde tijd onderdeel uitmaken van de totale huurperiode.
2. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het gehuurde compleet en intact door EVM in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.
3. Enkel EVM is gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze naar het oordeel van EVM noodzakelijk worden geacht voor de verhuur en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
4. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijke verklaring te geven. Indien bij of na oplevering uit onderzoek of de verklaring blijkt dat het opgeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan de apparatuur aan EVM te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd
5. Doorverhuur van de door EVM geleverde apparatuur is verboden.
6. De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten, tenzij partijen anders overeenkomen.
7. Indien en voor zover beveiligingscamera’s in of om het Pand van Opdrachtgever worden geplaatst, worden de camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident c.q. criminele activiteiten, is EVM gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.

Artikel 10 Duurzaamheid
Opdrachtgever kan diverse diensten met betrekking tot de verduurzaming van het pand afnemen. EVM kan Opdrachtgever hierin coachen en themabijeenkomsten organiseren. Het informeren over de mogelijkheden met betrekking tot het implementeren van alternatieven voor het gebruik van gas behoort hier eveneens toe. Indien daartoe behoefte bestaat, kan EVM ook maandelijkse inspecties uitvoeren. De specifieke inhoud van deze onderdelen dient vastgelegd te worden in de SLA.

Artikel 11 Overige Diensten
1. Indien daartoe opdracht is gegeven, kan EVM (onderhouds)werkzaamheden laten verrichten door derde partijen. Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden worden niet verricht indien partijen een Overeenkomst tot leegstandsbeheer zijn aangegaan.
2. Indien EVM kosten heeft gemaakt in het kader van (nood)voorzieningen of montage- of installatiewerkzaamheden die het gevolg zijn van een nadere Opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht deze kosten volledig te vergoeden.

Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door EVM verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat EVM niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. EVM is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is EVM verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door EVM voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. EVM kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is EVM gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan EVM.
4. Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor de aanwezigheid van nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit, gas alsmede de (kosten van) riolerings- en reinigingsrechten, tuinonderhoud en eventuele overige kosten die geacht worden onder de verantwoordelijkheid te vallen van Opdrachtgever. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk ten behoeve van het tijdelijke verblijf van Gebruiker in het Pand van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zowel EVM als Gebruiker dienaangaande vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de afwezigheid van deze voorzieningen.
5. EVM is bevoegd noodvoorzieningen te treffen voor rekening en risico van Opdrachtgever teneinde schade te beperken of te voorkomen.
6. Opdrachtgever is voorts verplicht EVM in de gelegenheid te stellen om de door EVM te verrichten Diensten ongehinderd uit te voeren.
7. Opdrachtgever is verplicht alle benodigde verzekeringen af te sluiten tegen alle risico’s voortvloeiende uit de Overeenkomsten. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht adequate verzekeringen af te sluiten ten behoeve van het pand (zoals onder meer een glas- en opstalverzekering) alsmede schades aan de door haar gehuurde apparatuur. Indien Opdrachtgever zich niet verzekerd, komt alle schade voor rekening en risico voor Opdrachtgever.

Artikel 13 Adviezen
1. EVM kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal EVM de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. Opdrachtgever is op eerste verzoek van EVM verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien EVM wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door EVM gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van EVM kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
4. Opdrachtgever zal EVM schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 14 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. EVM is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 15 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. EVM voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door EVM opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door EVM haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. EVM is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn (7 kalenderdagen na factuurdatum netto) zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EVM.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 7 kalenderdagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal EVM zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien EVM meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. EVM gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal EVM de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@eendrachtbeheer.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van EVM verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever EVM tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien EVM op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding
1. EVM heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor EVM gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. EVM is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. EVM is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om EVM te vergoeden voor elk financieel verlies dat EVM lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 19 Overmacht
1. EVM is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van EVM wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van EVM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan EVM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van EVM of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van EVM buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. EVM is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 20 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van EVM alleen geacht te bestaan indien EVM dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van EVM, is EVM uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever EVM binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en EVM deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat EVM in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van diensten door EVM leidt tot aansprakelijkheid van EVM, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens EVM. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Aansprakelijkheid van EVM is uitgesloten voor de schade die gedekt wordt op grond van de door Opdrachtgever afgesloten verzekeringen, of schade die Opdrachtgever zelf had kunnen dekken door een daartoe adequate verzekering af te sluiten indien Opdrachtgever daartoe verplicht was.
5. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor enig verlies, schade of diefstal van of aan zaken en/of eigendommen van Opdrachtgever.
6. EVM sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. EVM is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. Onder gevolgschade wordt tevens verstaan enige gebruikssporen of andersoortige schade in of aan het Pand ten gevolge van de tijdelijke bewoning door Gebruiker op grond van de overeenkomst die EVM met de Gebruiker sluit alsmede het onderhoud of staat van het Pand.
7. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
8. Opdrachtgever vrijwaart EVM voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door EVM geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van EVM.
9. Enige door EVM opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van EVM.
10. De inhoud van het opgeleverde advies van EVM is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van EVM opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van EVM. EVM is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is EVM nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in EVM haar eigen advies.
12. EVM staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens EVM verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van EVM vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EVM binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van EVM.

Artikel 21 Geheimhouding
1. EVM en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht waaronder tevens verstaan het onderhandelingstraject. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan EVM bekend gemaakt is en/of op andere wijze door EVM is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door EVM opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht EVM steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien EVM op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en EVM zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is EVM niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door EVM aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van EVM vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal EVM vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van EVM is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen EVM en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EVM waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij EVM en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van EVM worden overgedragen aan Opdrachtgever, is EVM gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van EVM rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EVM. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door EVM opgeleverde zaken, dient EVM expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van EVM rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 23 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan EVM verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan EVM zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart EVM van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart EVM voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies, vergunningen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart EVM voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan EVM verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van EVM of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@eendrachtbeheer.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil EVM de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. EVM zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen EVM en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. EVM heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen EVM en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.